Handelsbetingelser

1. Formål

· Disse betingelser fastlægger de nærmere vilkår for levering af services fra Nanna Otvald til kunder. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

 

2. Tilbud & levering

· Leverancen beskrives i et tilbud eller timepris, hvor de nærmere vilkår og betingelser omkring ydelsen er beskrevet. 

· Tilbud accepteres skriftligt (bekræftelse pr. mail.). Disse gælder tre måneder fra tilbudsdatoen.

· Alle priser er ekskl. moms og ekstraydelser. Ekstraydelser er bl.a. fotografering, transport, materialer, tryk og levering. Samlet tilbud kan gives efter aftale. 

· Når først et tilbud er givet, er dette bindende fra Nanna Otvalds side, og kan dermed ikke overskrides. 

· Ved kundens overskridelse af aftalte deadline for levering af materialer eller øvrige oplysninger, ophører Nanna Otvalds ansvar for rettidig levering. 

 

3. Mangler 

· Kunden giver altid endelig godkendelse af det udarbejdede materiale inden afsendelse til trykkeri eller upload på internettet.

· Nanna Otvald er ikke ansvarlig for eventuelle fejl / mangler efter kundens godkendelse og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.​

 

4. Betaling og rettigheder

· Betalingsbetingelserne er netto 7 dage fra faktureringsdato.

· Ved nogle opgaver kan opkræves en passende forudbetaling. Dette vil fremgå af tilbud.

· Der faktureres, når der er leveret til kunden eller efter aftale. Forsinket betaling forrentes efter renteloven.

· Anerkender kunden ikke en faktura, reklamerer denne straks og senest en uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt på mail over for Nanna Otvald. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes. 

5. Rettigheder

· Alle rettigheder til layout, grafik eller tekst der helt eller delvist er fremstillet af Nanna Otvald eller dennes samarbejdspartnere, tilhører Nanna Otvald. Dette gælder også selvom materialet er udarbejdet efter anvisning fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker. Såfremt kunden ønsker ejerskab, licens eller andre rettigheder til materialet, forudsætter dette en særskilt skriftlig aftale herom.

· Kunden har brugsret i det omfang som fremgår af parternes aftale.

· Kunden har ikke ret til at få udleveret de originale redigerbare filer. Ønskes disse filer, kan der indgås en særskilt aftale om udlevering.

· Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, tilhører Nanna Otvald og må ikke uden Nanna Otvalds godkendelse overlades til tredjemand. 

· Nanna Otvald har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller reproduktion, der ejes af tredjemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden. Dvs. hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af tredjepart, holdes Nanna Otvald skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

· For design af tryksager, hjemmesider, logoer og lignende arbejde indenfor grafisk design, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede.

· Nanna Otvald forbeholder sig retten i enhver sammenhæng til at benytte det udarbejdede materiale som reference i reklameøjemed - med mindre andet er aftalt.

6. Ansvar for lovgivning og materiale

· Kunden sikrer, lovgivning og branchekutymer mv.

· Kunden orienterer skriftligt på mail om særlige lov- og produktkrav mv., som der skal tages højde for.

· Efter korrektur og godkendelse af materialet har kunden rettighederne hertil.

 

7. Fortrolighed, opbevaring og udlevering af materiale

· Parterne skal under / efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.

· Nanna Otvald opbevarer kopi af materiale i tre år efter arbejdets afslutning.

· I denne periode udleveres materiale efter anmodning, forudsat der ikke er forfaldne krav mod kunden.

· Kunden betaler for tidsforbrug efter gældende takster og for andre omkostninger forbundet med udleveringen. 

 

8. Afbestilling af ydelser

· Afbestilling af levering af ydelser sker skriftlig på mail og indebærer, at igangværende arbejde indstilles og omkostninger så vidt muligt begrænses for kunden.

· Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt tidsforbrug efter gældende priser.